Lando's Blog

texas am university su lua chon thong minh

Du h?c M? ?ã không còn xa l? trong th?i ??i b?y gi?. Vi?c ch?n m?t môi tr??ng h?c t?p tiên ti?n và ch?t l??ng ?? du h?c ?ã tr? thành m?c tiêu c?a nhi?u sinh viên hi?n t?i. Nhi?u h? th?ng giáo d?c ??i h?c t?i M? có uy tín và ch?t l??ng hàng ??u toàn c?u ?i?n hình có TAMU. ??i h?c Texas A&M th?t s? là l?a ch?n khôn ngoan c?a nhi?u c?u du h?c sinh ?ã thành ??t.
S? phát tri?n c?a TAMU là t?m nhìn trong giáo d?c
[img]https://i.ytimg.com/vi/d5dt0vkeY_M/hqdefault.jpg[/img]
Tr??c ?ây là tr??ng Cao ??ng Nông nghi?p và Máy móc Texas ???c thành l?p vào tháng 10/1876 theo nh?ng quy ??nh c?a ??o lu?t c?p ??t có tên Morrill Land – Grant Act. ?ây là c? s? giáo d?c ??i h?c thu?c công l?p thành l?p ??u tiên t?i ti?u bang Texas.
??n nay TAMU ?ã tr? thành c? s? giáo d?c ??i h?c ??m b?o nh?t n??c M? v?i c? s? và phân hi?u toàn n??c M? nh? ??i h?c West Texas A&M, ??i h?c Texas A&M Corpus Christi, ??i h?c Texas A&M, University Commerce. Ch??ng trình ?ào t?o ???c xây d?ng và ki?m duy?t ch?t l??ng giáo d?c b?i nhi?u t? ch?c và hi?p h?i giáo d?c Hoa K?.
C? s? v?t ch?t hi?n ??i ? t?t c? các ??i h?c thành viên
Texas A&M University có di?n tích r?ng ??n 55 ha v?i khuôn viên chính là khu College Station Campus. Bao g?m nhi?u khu nhà hoành tráng, các khu liên h?p thi ??u th? thao ?a n?ng và m?t l?i ?i ???c thi?t k? riêng cho ng??i ?i b? v?i m?t b? s?u t?m các t??ng ???c ?iêu kh?c b?ng ?á c?m th?ch ??t d?c theo hai bên l?i ?i.
H? th?ng c? s? v?t ch?t luôn ???c nhà tr??ng quan tâm ??n sinh viên. Texas A&M University xây d?ng khu Sbisa Dining Hall là c?ng tin cho sinh viên vào bu?i tr?a ph?c v? ch?t l??ng ngang t?m nhà hàng 3 sao. Sân v?n ??ng Kyle Field c?a (Texas A&M University) ???c xây d?ng và ??a vào s? d?ng t? n?m 1927, sân v?n ??ng Kyle Field di?n ra các ho?t ??ng th? thao c?a sinh viên nhà tr??ng và là n?i ??ng cai các s? ki?n l? h?i l?n.
Bên c?nh ?ó ??i h?c Texas A&M còn có m?t nhà hát l?n riêng tên là Rudder Theatre Complex, nhà hát l?n Rudder Theatre Complex là n?i t? ch?c các ho?t ??ng v?n hóa v?n ngh? c?ng nh? ngh? thu?t bi?u di?n và là n?i t? ch?c nh?n xét n?ng l?c c?a sinh viên theo h?c ngành Ngh? thu?t bi?u di?n.
Ch??ng trình ?ào t?o và ?i?u ki?n h?c t?p thu?c top ??u n??c M?
V?i t?t c? h? th?ng ?ào t?o ? các ??i h?c thành viên, Texas A&M University xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o cho 42 ngành h?c b?c ??i h?c và 40 ngành ?ào t?o Th?c s?, nghiên c?u sau ??i h?c. Các ngành h?c c?a ??i h?c Texas A&M tiên phong xây d?ng trong ?ó có ngành khoa h?c thông tin ??a lý ???c công nh?n ch?t l??ng b?i H?i ??ng khoa h?c ?ng d?ng thu?c ABET.
Sinh viên theo h?c t?i ??i h?c Texas A&M bên c?nh ???c [url=https://usis-education.com/thong-tin-du-hoc/du-hoc-my-tu-thcs-tai-sao-khong]Du h?c M? t? THCS: T?i sao không?[/url] h?c t?p trong môi tr??ng hi?n ??i còn ???c ti?p xúc, phát tri?n các k? n?ng s?ng b?i c?ng ??ng sinh viên thân thi?n. Gi?ng viên tr?c ti?p trao ??i v?i sinh viên các ngành h?c v? nghiên c?u v?i t? l? sinh viên và gi?ng viên là 17/1.
V?i c? s? v?t ch?t hi?n ??i, ti?n nghi cùng ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng và [url=https://usis-education.com/thong-tin-du-hoc/bi-kip-do-visa-du-hoc-ngay-lan-dau-phong-van-cua-co-nang-game-thu][i]Bí kíp ?? visa du h?c ngay l?n ??u ph?ng v?n c?a cô nàng game th?[/i][/url] tiên ti?n, Texas A&M chính là s? l?a ch?n sáng su?t c?a m?i ng??i khi có ý ??nh du h?c t?i M?. ?ây không ch? là c? h?i ?? sinh viên th? thách b?n thân mà còn là c? h?i tr?i nghi?m môi tr??ng giáo d?c tuy?t v?i c?a Hoa K? t?i t?t c? các c? s? thành viên c?a TAMU.
[img]https://i.ytimg.com/vi/G0ZeR_PBSEc/hqdefault.jpg[/img]

Must be logged in to comment.