Profile

Updates

 • dau an tuyet voi ve huyen thoai ban cong ty capitaland ledinhphong thuc su la dung

  khi nói t?i b?t ??ng s?n Capitaland t?i Vi?t Nam thì ch?c r?ng r?t nhi?u ch? ??u t? c?ng nh? Nh?ng ch? chuyên môn trong s? l?nh v?c này ?ã không còn m?i nào n?a ??i v?i cách tên này. Chuyên gia Lê ?ình Phong cùng v?i SaleReal là Các ng??i phân ph?i Các Dòng s?n ph?m Capitaland c?ng nh? các ch? ??u t? l?n m?nh khác ? th? tr??ng BDS Vi?t Nam. Chuyên gia này v?n nh?n ??nh r?t cao Các d? án Capitaland ? n??c ta t? tr??c l?i nay. trong s? bài vi?t này chuyên gia ledinhphong s? chia s? Các d? án c?a Capitaland ?ã bàn giao ?? Khách hàng có kh? n?ng bi?t ???c Nh?ng th?ng l?i c?a Capitaland Vietnam trong s? nay gian qua th? nào nhé. Vista Verde – d? án c?n h? Capitaland d? án Vista Verde là S?n ph?m chung c? c?a t?p ?oàn Capitaland Vi?t Nam ???c phát tri?n và hình nên t?i ph??ng Th?nh h?o L?i, Qu?n 2. ?ây là d? án theo thông tin c?p nh?t c?a Le Dinh Phong ch? ??u t? s? xây d?ng Nh?ng S?n ph?m c?n h? chung c? Qu?n 2 có di?n tích v?a và nh?. b??c l?i Các Quý khách là ng??i tr? ch?a có nh?ng ti...
 • luu y can biet ve biet thu bien da nang pirealtor

  Thông tin xa l? nh?t v? bi?t th? Fusion Resort & Villas ?à N?ng d? án Fusion Resort & Villas là m?t d? án bi?t th? bi?n ??ng c?p ???c tri?n khai ? thành ph? ?à N?ng trên càng di?n tích lên l?i 15 hecta, c?p thành sàn BDS bao g?m nhà ph? th??ng m?i, nhà ph? v??n, bi?t th? ??n l?p, villa song l?p. d? án bi?t th? bi?n ?à N?ng ?ang nh?n ???c nhi?u chú tr?ng c?a Quý khách hàng vì b?i t?a l?c ??a th? vô cùng ??c ??a, ch?a ??ng Nh?ng ?u th? V??t b?c ch? villa Fusion ?à N?ng s? mang ??n cho Khách hàng càng S?n ph?m h?p d?n và thú v? nh?ng ch? ??u t?. Bài vi?t sau ?ây, nhóm chuyên gia PiRealtor s? nh?n ??nh v? Nh?ng thông tin N?i b?t mà d? án ?ang ch?a ??ng. Thông tin l? nh?t v? villa Fusion Resort & Villas ?à N?ng Fusion Resort & Villas n?m t?i ???ng Tr??ng Sa, ph??ng Hòa H?i, Qu?n Ng? Hành S?n, thành ph? ?à N?ng, ???c gi?i chuyên gia ?ánh giá, ?ây là càng v? th? ??c bi?t xinh ??p cho khu v?c thành ph? ?à N?ng. th?i ?i?m này, H? t?ng giao thông xung quanh bi?t th? ven bi?n ?à N?ng có s? xây...
 • nhung hinh anh cua condotel nha trang vnrep dang duoc lan truyen nhanh

  nh?n xét Các nguyên nhân Quý khách hàng ra ch?n ngh? d??ng t?i Sunshine Marina Nha Trang Bay khu v?c t?ng phù h?p ngh? d??ng du l?ch gi?i trí Sunshine Marina Nha Trang Bay n?m ? trung tâm thành ph? bi?n Nha Trang ???c tri?n khai th?c hi?n do t?p ?oàn Sunshine Group ??i v?i s? ti?n lên ??n 10.000 t? ??ng hi?n ?ang ???c trân tr?ng Nh?ng thông tin Tìm hi?u t? phía Quý khách hàng, th? Nh?ng thông tin ?ó là gì? M?i Quý khách theo dõi ph?n nh?n xét condotel Nha Trang sau ?ây c?a t?p th? VNREP ?? t?o câu tr? l?i xác th?c nh?t. Thông qua ch? ?? này, chúng tôi s? ??a ra Nh?ng lý do và Các l?i th? N?i tr?i nh?t t?i Sunshine Marina 32 Tr?n Phú Giúp Quý khách có ???c góc nhìn sâu s?c và d? dàng tìm ki?m cho mình m?t ch? ngh? d??ng hoàn h?o cùng gia ?ình mình ? thành ph? Nha Trang trong nay gian s?p ??n. nh?n ??nh Các nguyên nhân Quý khách hàng thành ch?n ngh? d??ng t?i Sunshine Marina Nha Trang Bay d? án condotel Nha Trang s? h?u h? th?ng ti?n nghi n?i khu cao c?p [img]http://sunshine-marina.ne...
 • hao hung trien khai condotel century bay da nang voi ngon lua cao

  Thông tin l? nh?t v? c?n h? condotel Century Bay ?à N?ng t? VNREP ???c phát tri?n và hình thành t?i ?à N?ng ??i v?i quy mô r?t nh? ch? V?i t?m di?n tích 1.836 m2, nh?ng condotel Century Bay là c?n h? du l?ch hi?n ?ang có ???c th? chú ý Gi?i thi?u l?n t? bên Khách hàng ??u t? trong s? t?i gian g?n ?ây. d? án condotel Century Bay t?o v? trí t?i ?âu? ti?n ích phía trong s? c?n h? condotel ?à N?ng này có nào n?i b?t? Tính thanh kho?n d? án ngh? ng?i Century Bay [url=https://vnrep.com/century-bay-da-nang/]condotel Da Nang Century Bay[/url] t?o t?i ?u không? ti?m n?ng t?ng b? b?n d? án nhiên nào? ?ó là Nh?ng vi?c th?c m?c xoay quanh. ??i v?i bài vi?t ???c s? ???c Các chuyên gia VNREP Gi?i thi?u ??y ?? nh?t, chúng tôi s? c?p nh?t Các thông tin xa l? nh?t v? ti?n ?? phát tri?n c?ng nh? Nh?ng h?ng m?c ?ang ???c c?u trúc và thi công ? n?i khu v?c c?n h? Condotel Century Bay t?i Khách hàng. Hi v?ng r?ng thông qua bài vi?t s? mang t?i cho Quý khách, Nh?t là Nh?ng Quý khách hàng ?ang t?o nhu c?u...
 • le dinh phong ban thanh cong la ca mot cau chuyen

  ?ánh giá c?a Khách hàng v? d? án Keppel Land nh? v?y nào? Lê ?ình Phong - ??u t? b?t ??ng s?n ?ang là kênh ??u t? khá chi là h?u hi?u ???c r?t nhi?u ng??i chú tr?ng l?i trong Nh?ng n?m g?n ?ây và c? t?i gian l?i. Keppel Land mang ??n cho ch? ??u t? Vi?t Nam Nh?ng S?n ph?m b?t ??ng s?n ??u t? r?t hi?u qu? s? là Các ch?n l?a hàng ??u khi mu?n th??ng m?i l?nh v?c này t? tr??c l?i t?i t?i th? tr??ng Vi?t Nam. [img]https://muacanho.vn/wp-content/uploads/2017/11/du-an-da-hoan-thanh-keppel-land.jpg[/img] Keppel Land Vi?t Nam cùng v?i Các d? án ?ón ??u nh?m có kh? n?ng mang t?i Các ph??ng pháp ??u t? h?u hi?u nh?t thì t?p ?oàn Keppel Land ?ã ??t m?c tiêu c?a mình dành cho ch? ??u t? c?ng nh? th? tr??ng ch? ??t ? Vi?t Nam ch?ng 20 d? án l?n m?nh ?ã ???c c?p phép ??u t? phát tri?n và trong s? ?ó s? là 25.000 ngôi nhà ???c bán t?i t?n tay Nh?ng Quý khách t?o ?òi h?i. n?i cùng c?a Nh?ng S?n ph?m Keppel Land Vi?t Nam ?ó là Nh?ng d? án này ??u là Nh?ng BDS cao c?p nh? c?n h? chung c? nh?m ?, c?n ...